Nhu cầu về nhà ở của người dân hiện rất lớn vì vậy cần một khung pháp lý hoàn thiện và chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như nhà đầu tư.